Denkkracht.nl - helder krijgen wat je dwars zit of tegenhoudt

Filosofisch privé-gesprek

Helder krijgen wat je dwarszit of tegenhoudtEr is een kwestie die jou erg bezighoudt. Je hebt er last van, in de zin dat je maar geen besluit kunt nemen, dat je er niet uit komt. Dat is frusterend. Je zit vast, je komt niet vooruit.

Het zijn meestal je eigen gedachten die je in de weg zitten, en heftige emoties oproepen. Het kan geen kwaad die gedachten eens op een filosofische manier te bekijken. Op welke redeneringen zijn ze gebaseerd? Hoe kom jij tot je conclusies of juist niet tot een duidelijk antwoord?

Als filosoof heb ik geen oordeel over wat jij vindt. Maar ik zal je ideeën wel bevragen. Daardoor word je aan het denken gezet. Jouw 'antwoorden' roepen nieuwe vragen op. Samen onderzoeken we zo je manier van denken, je denkwijze of 'filosofie'.

Door de filosofische gesprekken krijg je niet zozeer een pasklaar antwoord op je vraag, maar wel de ruimte om dingen eens op een andere manier te bekijken. En dat betekent dat je meer inzicht krijgt over jezelf en hoe je omgaat met 'moeilijke' situaties, zowel privé als op je werk.

Juist die ervaring van inzicht is bevrijdend. Daardoor ontstaan nieuwe perspectieven. Er komt zicht op een uitweg uit je dilemma.


Filosofische gespreksvormen zijn onder andere succesvol gebleken in mijn werk als Geestelijk verzorger (vrijwilliger) voor Hart voor Zingeving van D3rde Verdieping en als Netwerkcoach voor het maatschappelijk werk in de gemeente Rheden. Mede door veel vragen te stellen en mensen tot inzicht te brengen over hun eigen manier van doen, zijn zij weer actiever in het leven gaan staan.

Als je vrijblijvend kennis wilt maken met mij en een filosofisch een-op-een-gesprek, neem dan contact op

Bos bij Ellecom

Persoonlijke gesprekken kunnen ook tijdens een wandeling in de bossen van Ellecom worden gevoerd.

© 2021 Denkkracht.nl / drs. Peter Schmitz / Laatste update: