gesprekstraining, kunst van het vragenstellen, Socratisch gesprek, Moreel beraad

We willen onze kernwaarden herijken
We willen verantwoord ondernemen
We hebben behoefte aan Moreel beraad
We willen beter afstemmen
We willen betere gesprekken voeren

Filosoferen op het werk

Gesprekstraining - gezamenlijk nadenken

De kunst van managen is om keuzes te maken die ook op de lange termijn standhouden. Dat betekent onder andere rekening houden met tendensen in de maatschappij. Denk aan thema's als inclusiviteit, het veranderende klimaat, de betekenis van werk, ethische dilemma's, enzovoorts.

De druk om gestelde doelen te halen is hoog binnen zowel profit als not-for-profit organisaties. Tijd voor een open gesprek is een luxe. Daarom wordt er vaak over onderlinge irritaties of onduidelijke werkafspraken heen gewalst. Laat staan dat er stil wordt gestaan bij de vraag of iedereen wel hetzelfde nastreef. Passen de ooit bedachte visie en missie nog in de huidige omstandigheden?

In een filosofisch gesprek kunnen de waarden en belangen van de organisatie worden onderzocht in het licht van de genoemde thema's. Resultaat is een steviger basis voor succes in de toekomst.

Deelnemers aan een goed filosofisch gesprek ervaren dat ze meer inzicht hebben gekregen. Dat is een ervaring die beklijft!


Met Denkkracht.nl stel je de juiste vragen
Duidelijk wordt wat echt van belang is
Zo ontstaat (weer) ruimte om te handelen


Gesprekstraining: leren effectieve vragen te stellen

Een relatief korte training in het oefenen van vragen stellen en doorvragen. Dat kan alleen als je ook goed kunt luisteren. Daardoor kun je direct aansluiten op wat de spreker heeft gezegd.
- voer betere gesprekken zodat alle betrokkenen tot hun recht komen
- leer de juiste vragen te stellen.

Resultaat
:
- gesprekken met collega's zijn meer bevredigend en effectiever
- minder onderlinge irritatie.

Socratisch gesprek

In het Socratisch gesprek wordt een voor de organisatie wezenlijke vraag aan de orde gesteld. Die vraag is door voorbereidende gesprekken naar boven gekomen. Meestal gaat het om de interpretatie van specifieke kernwaarden van de betreffende organisatie. Het doel van het socratisch gesprek is nu om te onderzoeken welke opvatting, of beter: houding, de juiste is.

Dankzij het socratisch gesprek begrijpt iedereen de besproken begrippen beter. Abstracte begrippen kunnen zo worden vertaald naar de werkvloer. En omgekeerd: de top snapt beter waar de werkvloer tegenaan loopt.

Samengevat
- overdenken van de eigen en gedeelde opvattingen door middel van de socratische gespreksmethode;
- doel (bijvoorbeeld):
- waar staan we voor?
- wat zijn onze kernwaarden?
- wat betekenen die in praktijk?
- ± 3 uur (excl. voorbereiding en verslag);
- meerdere sessies om ideeën en werkwijze fundamenteel te onderzoeken en patronen te doorbreken.

Resultaat:
- herijking van de kernwaarden,
- duidelijker richtsnoer voor de toekomst;
- steviger positie ten opzichte van ethische dilemma's en maatschappelijke vraagstukken.

Moreel beraad

Het moreel beraad is een filosofische gespreksvorm die meer gericht is op de keuzes die medewerkers, teamgenoten moeten maken in hun dagelijkse werk.
- Hoe stem je die keuzes met elkaar af?
- Welke waarden hanteert het team daarbij?
- Streeft iedereen naar dezelfde doelen?

Resultaat:
- iedereen weet waarover men het eens is
- het onderlinge begrip verbetert
- de samenwerking effectiever wordt.


Maak een afspraak

N.B. Alle velden met * moeten worden ingevuld.

© Denkkracht.nl / drs. Peter Schmitz / Laatste update: